યતુ જી જરથુસ્ત્ર (હપ્તન યશ્તમાંથી)

આપણને તકલીફો ઘણી બધી રીતની આવે છે. કેટલાકને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી ચિંતાઓ હોય છે, કેટલાકને શૈક્ષણિક તકલીફ હોય છે, કેટલાક બાળકો અથવા માતાપિતા સાથે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરે છે, કેટલાકને કાર્યસ્થળના દબાણનો સામનો કરવો પડે છે અને તેથી વધુ … સૂચિ અનંત છે. જો કે, આપણે બધાં, આપણા જીવનના કોઈક સમયે, એવી પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવો પડ્યો હોય […]