જરથુસ્ત્ર સાહેબના જીવનની ઝાંખી

ખોરદાદ સાલના પ્રસંગે તમારી સામે આપણા તેજસ્વી જરથુસ્ત્ર પયગમ્બર સાહેબના જીવનની અને ભણતરની એક વિશિષ્ટ ઝાંખી રજૂ કરી રહ્યા છે.‘પ્રોફેટ’ માટેનો ફારસી શબ્દ પેગમ્બર અથવા વક્ષશુર છે (પહલવી શબ્દ વક્શવરના શબ્દ પરથી ઉતરી આવ્યો છે જેનો અર્થ થાય છે) ‘ભગવાનના શબ્દોનું વહન કરનાર’. આપણે જીભથી પવિત્ર મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરીએ છીએ એટલે જીભ દ્વારા ભગવાન તરફથી […]

Men Of La Mummo-Chachcho

I am surprised, nay shocked, Meherbai and her vociferous, or is it voracious, baug-brigade has not censured all the verbal diarrhoea that is being spewed out by the so-called leaders of our destiny, of our Bharat, i.e. India. Hungry for power, these leaders(?)  use a language that would make a sailor blush! Elections seem to […]

Meherbai And The Story Of ‘25 Slaps’

At their usual Chai-pe-Charcha session, this time at the US Club at Colaba, Meherbai’s Mandli drove the waiter crazy (so what’s new?) with each one ordering a different dish and different preferences ranging from “Don’t put salt!”, “Put more salt!”, “No Ajinomoto in the soup!”, ” Yes, more Ajinomoto!”, “Make it sweet!”, “No sugar please!”, […]