હસો મારી સાથે

એક કબુરત ઉડતું ઉડતું બંટી પર ચરકયું બંટીએ ચીડાઈને બુમ પાડી અબે ચડ્ડી નથી પહેરતો કે? કબુરત: શું તું ચડ્ડીમાં કરે છે? *** ઉઘરાણીવાળો: જો તમે ટાઈમસર પૈસા ના ચુકવી શકતા હો તો તમારી વાઈફને એના શોખની વસ્તુઓ ઉધાર આપવાની ના શું કામ નથી પાડતા. બંટી: કારણ કે એની સાથે માથાકૂટ કરવા કરતાં તમારી સાથે […]

હસો મારી સાથે

દારૂ પીતા લોકોને ખરાબ આદતથી છોડાવવા એક ડોક્ટર તેમની વચ્ચે ગયાં. સૌને ભેગા કર્યાં. તેમની સામે બે મોટા કાચના ગ્લાસ ભર્યા. એકમાં શુદ્ધ પાણી નાખ્યું અને બીજામાં દારૂ ભર્યો. સૌના દેખતાં તેમાં એમણે બે અળસિયા નાખ્યાં. બધાને ધ્યાનથી જોવાનું કહ્યું. પાંચેક મિનિટ બાદ, દારૂના ગ્લાસમાં નાખેલું અળસિયું તરફડીને મરી ગયું જ્યારે પાણીમાં નાખેલું અળસિયું આરામથી […]