બંદગીને લગતા થોડાક કાયદાઓ

ભણતી વખતે માંથ્રવાણી સિવાય વચમાં કાંઈપણ બોલવું નહીં. એકજ શાંત જગાએ રહી ધ્યાન આપી દીલથી ભણવું. કાંઈબી કામકાજ કરતાં, ઘેરમાં ફરતાં, રસ્તે ચાલતા ગાડીમાં કે બસમાં જતાં કદીપણ ભણવું નહીં. બદંગી અવાજ કાઢીને તેના કુશાદે અને બીસ્તા ભણવાના કાયદા પ્રમાણે કરવી. બનતાં સુધી ભણતી વખતે તમામ સફેદ સુતરાઉ પોશાક પહેરવો કારણ સફેદ રંગ પહેલવહેલો રંગ […]

FAROHAR TRAVELS

Farohar Travels offers perfectly crafted holidays and travel experiences for the discerning traveler. We specialize in innovative, planned packages for escorted group tours, customized family holidays, destination honeymoons, and tailor-made holidays across India and abroad. Our traveler-centric focus, on-site support and operational excellence has helped us carve a boutique niche in a market that caters to […]

‘Know Your Religion’ Dharmagnan Class At MJ Wadia Hall

The ‘Know Your Religion’ religious classes, organised by the Trustees of M J Wadia Agiary and Hilla Towers, at M J Wadia Agiary Hall, witnessed twenty-three children attending the session to pray and learn about Zoroastrian religion and scriptures, on 16th December, 2018. The session witnessed the narration of various stories from Shahnameh and an […]

Remembering Alyque

“Cowards die many times before their deaths; The valiant never taste of death but once.” – William Shakespeare REMEMBERING ALYQUE, an evening of Sharings and Performances from some of his best loved musicals with Shiamak Davar, Sharon Prabhakar, Dalip Tahil, Marianne D’Cruz Aiman, Delna Modi, Shahriyar Atai, Siddharth Meghani and 2Blue.