હસો મારી સાથે

ભૂરો: શું જીગા, પછી આઈફોન 14 લીધો કે નહિ ? જીગો: ના, પછી માંડી વાળ્યું. એને બદલે નવું એક ઇલેકટ્રીક સ્કૂટર લીધું છે. જેની સાથે વાતચીત કરવાની હોય તેને ઘરે જ મળી આવું છું. સસ્તું પડે છે, વળી એના ઘેર ચા પાણી નાસ્તો પણ કરી આવું છું. હવે એ બધા મિત્રો ભેગા મળીને જીગાને આઈ […]

Freemasons Donates Medical Supplies To Shanti Avedna Sadan

The Freemasons from the District Grand Lodge of India, SC and Grand Chapter USRAFIC, through their Benevolent Funds and Ladies’ Committee, gifted medical supplies to Shanti Avedna Sadan, located at Bandra, on 30th July, 2023. Freemasonry is an ancient worldwide fraternity which endeavours to make ‘Good Men Better’, based on moral principles of natural equality, […]

માતા પૃથ્વીની ભાવના સાથે સુમેળ!

પારસી શહેનશાહી કેલેન્ડર મુજબ, હવે આપણે વર્ષનો બારમો અને છેલ્લો મહિનો એટલે કે અસ્ફંદાર્મદનું અવલોકન કરીએ છીએ. આ પવિત્ર મહિનો સ્પેન્તા આરમઈતીને સમર્પિત છે – દેવત્વ જે માતા પૃથ્વીની અધ્યક્ષતા કરે છે. સ્પેન્તા શબ્દનો અર્થ થાય છે વધતી જતી, સારી, પવિત્ર અને પરોપકારી, જ્યારે આરમઈતી શબ્દનો અર્થ થાય છે ભક્તિ, ધર્મનિષ્ઠા અને શાંતિ. બીજા શબ્દોમાં […]