જો હું બોડકો હોતે?

આંય લેખનું મથાળું વાંચીને લોકો એવું જ માનશે કે આંય પારસી મગજનો ધસેલો છે! બધાંને એવુંજ લાગશે કે આંય પારસીનું ચકાસી ગયું છે! પણ નહિજી, ખુદાની દુવાથી હું ઘણા સાબુત દિમાગનો છેઉં, અને હંમેશ તેવો રહેવશ તેની મને સો ટકા ખાત્રી છે. દુન્યા કશાંથી વાંઝણી નથી, અને બે હાથ વગર તાળી પડતી નથી. દરેક સિક્કાની […]

દીની દોરવણી: ધાર્મિક જીંદગી એટલે સંપુર્ણ જીંદગી

શારીરિક નજરે પડતી ચીજોની પેલી પાર પણ તમારી માનસિક, તમારી આત્મિક નજર જતી હોય તો જવા દેઓ. નહિ જતી હોય તો દોડાવવાની કોશેશ કરો. તેમ જતાં યા દોડાવતાં જે તમો જોતાં હોવ યા અક્કલ સહીત ધારતા યા કલ્પતાં હોવ તે “સર્વ” તે આપણા સવાલના જવાબનું “સર્વ” ટૂંકમાં કહીએ તો કુલ “કુદરત” “પોતાના કર્તા યા ખાવિંદ […]

‘WAIST’ Management

The Community’s Leading  Men’s Fashion Designer & Consultant  “That’s not my waist size! I’m certain it is 3 to 4 inches lesser!” That’s a line I regularly hear from my customers! Most of us know specific measurements (in inches and/or cms) when it comes to detailing the right lengths of our trousers… preferably just touching […]

Investments In Minor’s Name

. Recently a client’s son bought a Kawasaki Ninja ZX at ₹ 15 lakhs (Pune registration) – one of the most sought-after Superbikes, with elegant design, Ninja styling, hot looks, lots of safety measures and everything an eighteen to twenty-year-old, bike-enthusiastic dreams of. As Parsis, when we buy a new vehicle, we normally initiate it […]