કૃતજ્ઞતા અને કરુણા સાથે વસંતઋતુની શરૂઆત

તે ફરીથી વસંતનો સમય છે, જ્યારે તાપમાન મધ્યમ હોય છે, દિવસો લાંબા અને રાત ટૂંકી થાય છે. ઘણા માને છે કે વસંત એ એક મહાન મૂડ વધારનાર પણ છે, જે સૂર્યની ચમકથી વધુ ચમકતો હોય છે અને વૃક્ષો નવા પાંદડા અને ફૂલોથી ખીલે છે. કુદરત આપણને શીખવે છે કે દરેક ઠંડી, શ્યામ અને અંધકારમય શિયાળા […]

નવા વર્ષમાં વિશ્ર્વાસ અને આશાની ઉજવણી!

વિશ્ર્વાસ અને આશા અલગ હોવા છતાં એકબીજાના પૂરક છે. વિશ્ર્વાસ ભૂતકાળની વાસ્તવિકતા પર આધારિત છે જ્યારે આશા ભવિષ્યની વાસ્તવિકતા તરફ જોઈ રહી છે. વિશ્ર્વાસ વિના, કોઈ આશા ન હોઈ શકે, અને આશા વિના કોઈ વિશ્ર્વાસ હોઈ શકે નહીં. હજારો વર્ષો પહેલા જ્યારે પૃથ્વી ગ્રહ પર ઉથલ પાથલ હતી ત્યારે અહુરા મઝદાએ આ પૃથ્વીના આત્માને આશાના […]

Prayers For Healing And All-Round Well-Being

Zoroastrian prayers are extremely powerful in healing and providing relief from various maladies. The Ardibahesht Yasht mentions, of the five types of healing, healing by prayers is the most effective as it heals right from the source within. Our sacred manthravani is loaded with Divine Energy which can deeply influence the devotee and their surroundings when chanted […]

Sal Mubarak!   Dear Readers,   There’s always something auspicious about new beginnings – even as we ready ourselves to welcome YZ 1393! A lingering sense of hope and positivity envelopes even the greatest sceptics – the magic of new beginnings rubs off on all! And we all come together to celebrate our unique Parsipanu, […]

State-Of-The-Date!

Cyrus The (Not So) Great!   Aapro Cyrus Broacha, the Brand Ambassador of Humour, is back to trigger unlimited giggles and guffaws, with his hilarious take on appropriating the Parsi New Year date!! …in our exclusive column, ‘Cyrus The (Not So) Great!’   Soo karoo!?!?! I’m in a quandary! Sorry to use such big, big words. Even more […]