જમશેદી નવરોઝ મુબારક!

પ્રિય વાચકો, આ વર્ષે, આપણે વસંતઋતુના તહેવાર કરતાં ઘણું બધું વધારે ઉજવી રહ્યા છીએ, તેમ છતાં સામાન્યતાના કેટલાક ચિહ્નો ધીમે ધીમે આપણા જીવનમાં ફરી વળે છે… આપણને યાદ અપાવે છે કે રોગચાળો આવ્યો તે પહેલાં વસ્તુઓ કેવી હતી – આપણે લાંબા સંઘર્ષ કરી ને આપણી હારી ગયેલી લડાઈઓ, આપણી જીતેલી લડાઈઓ… અને આ બધું હોવા […]

From the Editor’s Desk

What It All Boils Down To…   Dear Readers, In recent times, a main cause for concern in our community is the increasing number of divorces and separations taking place between couples. For a minuscule community as ours, with population trends pointing towards imminent extinction, we are already struggling to simply stay afloat. While efforts […]