મહેરબાઈની ગંગુબાઈ

 (જેમને કોલોનીના પોરિયાઓ સેકસી ગંગુબાઈ તરીકે ઓળખે છે) રાબેતા મુજબની વાર્ષિક છુટ્ટી લઈ લીધી અને મે મહિનામાં મુલકમાં ગઈ હતી તે 40 દિવસ થઈ ગયા છતાં પરત આવી નથી!! આથી મહેરબાઈના બધાજ કામકાજ ઉલટા થઈ ગયા અને બધો જ ગુસ્સો તે બિચારા ગરીબ મહેરવાનજી પર કાઢવા લાગ્યા. ગંગુબાઈએ 40 દિવસ પછી પણ કામ પર આવ્યાનો […]

Meherbai’s Mandli Celebrates Father’s Day

Meherbai and her Mandli organised a party for their better-halves to celebrate Father’s Day. The hubbies didn’t mind because they knew that anytime is party-time for this Mandli. The only question asked by the men (fathers!) was “Chhato-Panni hosey key?” The wives chorused, “Haas-to-vari! Party maa Chhato-Pani nai to soo, nahvanoo pani avey?” And so, days before the party, the […]

Meherbai’s Mann Ki Baat

Everyday, Meherbai and Merwanji relaxed in the mornings with hot cups of tea after an hour-long walk, followed by meditation on their Colony’s garden bench, soaking in the early morning pranik shakti, the pure energies of trees, flowers, grass and enjoying their daily bites of nature. Today was no different except that Meherbai went up […]