પંચગનીની ચોક્સી દરેમહેરે 94મી સાલગ્રેહની ઉજવણી કરી

ભારતની સૌથી વધુ ઊંચાઈએ પંચગનીમાં આવેલી અગિયારી, શેઠ નાનાભોય બેજનજી ચોકસી દરેમહેરેની 20મી એપ્રિલ, 2024ના રોજ આતશ પાદશાહની ભવ્ય 94મી સાલગ્રેહની (શહેનશાહી રોજ આદર, માહ આદર) ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. પંથકી એરવદ અરઝાન કરંજીયા અને તેમના પિતા એરવદ પરવેઝ કરંજીયા દ્વારા ખુશાલીનું જશન પંચગની અંજુમનના ટ્રસ્ટીઓ અને મુલાકાતે આવેલા જરથોસ્તીઓની હાજરીમાં, સવારે 10:30 વાગ્યે કરવામાં […]