સત્ય, સદાચાર અને દૈવી હુકમનું પ્રતિનિધિત્વ કરનાર – અરદીબહેસ્ત

અરદીબહેસ્ત જરથોસ્તી કેલેન્ડરનો બીજો મહિનો છે. તે એક મહિનો છે જેની આપણે ઉજવણી કરીયે છીએ, સત્ય, ન્યાય, દૈવી હુકમ અને ઉપચાર. અરદીબહેસ્ત એક અમેશાસ્પંદ (મુખ્ય દેવદૂત) અથવા અમેશા સ્પેન્ટા (ઉદાર અમર) છે જે અગ્નિની ઉર્જાને સંભાળે છે. આદર યઝદ એ હમકારા અથવા અરદીબહેસ્તનો સહાયક છે. આ જ કારણ છે કે આ મહિનામાં ઘણા આતશ બહેરામને […]

Ardibehesht – The Embodiment of Truth, Righteousness And Divine Order

Ardibehesht is the second month of the Zoroastrian calendar. It is a month that celebrates, truth, righteousness, divine order and healing. Ardibehesht is an Amshaspand (Archangel) or Amesha Spenta (Bounteous Immortal) who presides over the energy of fire. Adar Yazad is a Hamkara or helper of Ardibehesht. It is for this reason that many fire temples were consecrated in this month, the most notable being the Anjuman Atash Behram which […]

અર્દી બહેસ્ત-સત્યના મૂર્ત સ્વરૂપ, પ્રમાણિક અને ઈશ્ર્વરી કૃપા

આ અઠવાડિયે સોમવારે 18મી સપ્ટેમ્બર 2017ને દિને અર્દીબહેસ્ત રોજ અને અર્દીબહેસ્ત માહ છે. જ્યારે રોજ અને માહ બન્ને સુસંગત-એકીસાથે આવે ત્યારે તેને પરબ કહેવાય છે. અર્દીબહેસ્ત એ જરથોસ્તી કેલેન્ડરનો બીજો મહિનો છે. આ મહિનાની ઉજવણી, સત્ય, ઈમાનદારી, ઈશ્ર્વર પ્રત્યે શ્રધ્ધા, દરદ મટાડનાર તરીકે થાય છે. અર્દીબહેસ્ત એટલે અમેસાસ્પંદ અથવા અમેસાસ્પેન્તા તરીકે પણ ઓળખાય છે. જે […]