દવિએર પારસી જરથોસ્તી અનજુમને ગુમાવેલો એક પ્રતિષ્ઠીત પારસી કમીટી મેમ્બર – પરસી જમશેદ દવિએરવાલા

રોજ દીન, માહ અરદીબહેસ્તને તા. 9મી ઓકટોબર, 2019ને દિવસે હમારી અનજુમનના એકટીવ કમીટી મેમ્બર શેઠ પરસી જમશેદ દવિએરવાલાના અચાનક અવસાનના દુ:ખદ સમાચાર મળતા અનજુમનના સર્વે ટ્રસ્ટીઓ અને દવિએરવાસીઓ શોકની લાગર અનુભવી હતી. એમના ધણીયાણી અને કુટુંબીઓ ઉપર આવી પડેલી આ અણધારેલી આફતમાં અમે સર્વે સહભાગી થતાં દુવા કરીએ છીએ કે એ અમારા દવિએર ગામ અને દવિએર અનજુમનના લાગણીવંતા પરસીના આત્માને ગરોથમાન બહેશ્તની શાંતિ મળે અને એમના વહાલા ધણીયાણી અને કુટુંબીજનો પર આષિષ ઉતરે, આ જબૂન દુ:ખ ખમવાની શક્તિ મળે. એવી ખરાં જીગરની પ્રાર્થના કરીએ છીએ.
એમની અને એમના કુટુંબીજનો તરફથી મળેલી દવિએર અનજુમનને મદદ સદાકાળ યાદ રહેશે.

– દવિએર પારસી જરથોસ્તી અનજુમનના ટ્રસ્ટીઓ અને
કમીટી મેમ્બર.

Leave a Reply

*