સાલ-મુબારક અને જય હિન્દ!

વહાલા વાંચકો, પારસી ટાઈમ્સની ટીમ વતી મને આપણા બમ્પર સ્પેશિયલ નવરોઝ અંક તમને વચન આપ્યા પ્રમાણે જેનો મુખ્ય વિષય પારસી સંસ્કૃતિ ઉજવી રહ્યો છે જેની સાથે ઘણું બધું આજે વાંચકો સામે પ્રસ્તુત કરતા ખૂબ આનંદ મળી રહ્યો છે. ‘બીયીંગ પારસી’ જે બધા સાથે પાછો જોડાવાનો સાર છે. પારસી સમુદાયમાં આ અંક ઐતિહાસિક રીતે યાદ રહી […]

DPA Celebrates Jamshedi Navroz

The Delhi Parsi Anjuman (DPA) celebrated Jamshedi Navroz with an annual fund-raiser event at the Pirojsha Godrej Cultural Centre Auditorium, Delhi on 21st March, 2017. For the first time, DPA organised a performance -‘Pappa Avaj Hoi Che’ – by Mumbai’s leading Parsi Theatre Group, Dinyar Contractor Productions, and also had the Gujarati community of Delhi […]

17th Anniversary Celebrations Of Shapoorji Fakirji Jokhi Agiary, Godrej Baug

The Godrej Baug Residents Welfare Association celebrated the 17th Anniversary of the Pak Aatash Padshah Saheb at Shapoorji Fakirji Jokhi Agiary, Godrej Baug on 16th December, 2016 with a jasan ceremony led by Panthaky Er. Harvespa Madon, and performed by Er. Delzaad Inspector, Er. Burgis Desai and Er. Kersasp Sidhwa. Organised at the Eco-Park, the […]

CAP Celebrates 30 Years

On 7th November 2016, the Centre for Advancement of Philanthropy (CAP) completed thirty years of service to India’s philanthropic sector. Established as a Section 25 (now Section 8) not-for-profit Company, it has domain expertise in matters concerning charity laws, income tax exemptions and deductions, FCRA and CSR compliance. However, it has now evolved and expanded […]