જરથુસ્ત્ર સાહેબના જીવનની ઝાંખી

ખોરદાદ સાલના પ્રસંગે તમારી સામે આપણા તેજસ્વી જરથુસ્ત્ર પયગમ્બર સાહેબના જીવનની અને ભણતરની એક વિશિષ્ટ ઝાંખી રજૂ કરી રહ્યા છે.‘પ્રોફેટ’ માટેનો ફારસી શબ્દ પેગમ્બર અથવા વક્ષશુર છે (પહલવી શબ્દ વક્શવરના શબ્દ પરથી ઉતરી આવ્યો છે જેનો અર્થ થાય છે) ‘ભગવાનના શબ્દોનું વહન કરનાર’. આપણે જીભથી પવિત્ર મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરીએ છીએ એટલે જીભ દ્વારા ભગવાન તરફથી […]

XYZ Comes To Pune!

Xtremely Young Zoroastrians (XYZ) will start its Pune chapter on Sunday, 20th August, 2017, at Poona Parsi Punchayet Community Hall, Parsi Colony, Jeejeebhoy Blocks, Lullanagar. All interested parents of young Zoroastrians are invited to attend the meeting from 11am to 12:30pm, which will discuss the prime objectives of XYZ – building a sense of belonging […]

Check It Out (2017-08-19)

Learning And Networking Workshop For Secretaries And Administrative Professionals The 15th National Convention organized by Indian Association Of Secretaries and Administrative Professionals is organizing a learning and networking experience for executive assistants, lady secretaries and admin professionals from 29th September to 2nd October, 2017, at Taj Santacruz, Mumbai. Registrations close on 15th September, 2017. For […]

ખોરદાદ સાલ મુબારક

પારસી સમુદાયમાં ભગવાન ઝોરાસ્ટરના જન્મદિનને નાનું નવું વરસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આપણે તેમને પહેલા પયગંબર તરીકે ઓળખીયે છીએ. જેમણે આપણને નૈતિક ધર્મ માટે દિશા આપી હતી આજે આપણો સમુદાય ભલે સૌથી નાનો હોય પણ ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટો ભાગ ભજવનાર આપણે પારસીઓ જ હતા. આદિવાસીઓની જાદુઈવિધીના પ્રભાવથી ઘેરાયેલા લોકોને છોડાવી અને એકમાત્ર ઈશ્ર્વર અહુરામઝદાને […]