એકસવાયઝીના રૂસ્તમ’સ રોકસ્ટારે બાન્દરામાં સિનિયર સિટીઝનો માટે સાંજની કરેલી ગોઠવણી

10મી સપ્ટેમ્બર 2017ને દિને બાન્દરામાં આવેલા તાતા બ્લોકસના જામાસ્પ તાતા પેવેલિયનમાં બાન્દરાના એકસવાયઝીગુ્રપના રૂસ્તમ’સ રોક સ્ટારે (આરઆર)એ સિનિયર સિટીઝનો માટે સુપર 60સાંજની ગોઠવણી કરી હતી. આરઆરના વોલેન્ટીયરના માર્ગદર્શન હેઠળ પાંચથી પંદર વર્ષના  બાળકો દ્વારા આ કાર્યક્રમ હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો. કાર્યક્રમની શરૂઆત થયા પછી કાર્યક્રમમાં આવેલા 72 સિનિયરોને નાસ્તો પિરસવામાં આવ્યો હતો. કાર્યક્રમમાં ગ્રાન્ડ પેરેન્ટસ […]

‘Rustom’s Rockstars’ Hold Senior Citizens Eve

On 10th September, 2017, XYZ’s Bandra group – Rustom’s Rockstars (RR) – organized ‘Super 60’, a senior citizens’ evening, at Bandra Tata Block’s Jamasp Tata Pavilion. Children between five and fifteen years of age, under the guidance of RR’s volunteers, conducted the event commencing with felicitations, followed by refreshments offered to all seventy-two senior attendees. […]

Know Your Bombay

King Circle: King Circle was born based on a development plan proposed by the Bombay Improvement Trust in 1911, suggesting that Dadar-Matunga Scheme and the gardens proposed, be laid out at the highest point of Vincent Road, East of Matunga Station. However, the circle which encompasses ‘Maheshwari Udyan’ garden, was given its present form in […]

Know Your Bombay!

Linking Road: Linking Road, previously known as Dadabhai Navroji Road, was one of the first arterial roads that ‘linked’ the suburbs of Bandra and Juhu, during the 1940s. Linking Road and Hill Road are two main shopping hubs for street stalls in the suburbs of Mumbai. Over the years, Linking Road has stretched beyond its […]