મહેરબાઈની ગંગુબાઈ

 (જેમને કોલોનીના પોરિયાઓ સેકસી ગંગુબાઈ તરીકે ઓળખે છે) રાબેતા મુજબની વાર્ષિક છુટ્ટી લઈ લીધી અને મે મહિનામાં મુલકમાં ગઈ હતી તે 40 દિવસ થઈ ગયા છતાં પરત આવી નથી!! આથી મહેરબાઈના બધાજ કામકાજ ઉલટા થઈ ગયા અને બધો જ ગુસ્સો તે બિચારા ગરીબ મહેરવાનજી પર કાઢવા લાગ્યા. ગંગુબાઈએ 40 દિવસ પછી પણ કામ પર આવ્યાનો […]

Meherbai’s Mandli Celebrates Father’s Day

Meherbai and her Mandli organised a party for their better-halves to celebrate Father’s Day. The hubbies didn’t mind because they knew that anytime is party-time for this Mandli. The only question asked by the men (fathers!) was “Chhato-Panni hosey key?” The wives chorused, “Haas-to-vari! Party maa Chhato-Pani nai to soo, nahvanoo pani avey?” And so, days before the party, the […]

Meherbai’s Mann-Ki-Baat!

  Meherwanji read out a headline from a newspaper to Meherbai which said, ‘Short naps can make you happier.’ Meherbai: It says ‘short’ naps whereas you have breakfast and doze-off till lunch, after which you snore like a  Ghat Nu Engine  till tea-time! Meherwanji: Maybe that’s why I’m happy despite insomnia at night! Meherbai: What insomnia? After eating and sleeping the […]

Meherbai And The Single Burning Question

It was Sheroo’s birthday. She was Meherbai’s neighbour and the birthday-girl personally did all the chowk-chadan-toran-sagan herself before carrying a silver tray containing sev-dahi-banana and a boiled egg covered with a delicate embroidered muslin. Sheroo desperately wanted to get married and ever since she was 20, her parents, friends and match-makers (kaj-walis who were themselves spinsters) showed […]