હફત એમેશાસ્પંદ – હપ્તન યશ્ત

(ઝોરાસ્ટ્રિયનિઝમના અંશો સાથે – ખોજેસ્તે પી. મિસ્ત્રી દ્વારા એથનિક પરિપ્રેક્ષ્ય) આપણા વિશ્ર્વની બનાવટની વાર્તાને આગળ ધરીને, હોરમઝદએ સૌ પ્રથમ અમરત્વ ધારણ કરનાર છ અમેશાસ્પંદની રચના કરી અને સાતમા પોતે હોરમઝદ. નીચેની તેમની સાત રચનાઓ છે: 1. સપેન્તા મેન્યુ – હોરમઝદ – પુષ્કળ ભાવના 2. વોહુ મન – બહમન – સારૂં મન 3. આશા વહિસ્તા – […]