પ્રોફેસર ડો. મહેર માસ્તર મુસ

આપણે પ્રોફેસર ડો. મહેર માસ્તર મુસને સંજાણમાં ઝોરાસ્ટ્રિયન કોલેજની સ્થાપના કરનાર તરીકે ઓળખીયે છીએ સાથે તેઓ તેમની કેપમાં વિવિધ પીછાઓ ધારણ કરે છે. તેમણે સમુદાય અને આપણા દેશને ગર્વ થાય તેવા કાર્યો કર્યા છે. તેઓ પહેલા પારસી સ્ત્રી હતા જેમણે ઓકસફર્ડ યુનિવર્સિટીમાં લો સાથે ગ્રેજયુએશન પૂરૂં કર્યુ હતું. ડો. મહેરે તેમના ત્રીસ વરસ ઈન્ટરનેશનલ એકેડેમિક […]

Burjor Dustoor – Multitalented Actor

Burjor Dustoor is a well-known actor who’s dynamic talent spans across all mediums – theatre, Bollywood, Hollywood, International feature films, TV serials, TV commercials, music videos, et al! Though he’s also regarded as a travel connoisseur and a foodie, it is his acting talents that he is best known and loved for. A professional theatre […]

An Angel For Animals: Roxanne Davur

“The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated,” said Gandhiji. In so much Roxanne Davur contributes greatly by having realized her love for animals into a full time occupation with ‘Probably Paradise’, Trust for Animal Welfare. Parsi Times Reporter Binaisha M. Surti catches up with the inspiring Roxanne Davur, who lives by and urges us all to adhere to her philosophy, ‘be kind and compassionate towards all creatures’.

બાઈ મોટલીબાઈ માણેકજી વાડિયા

૨૪મી મે ૧૮૯૭માં જ્યારે મોટલીબાઈ માણેકજી વાડિયા મરણ પામ્યા ત્યારે જરથોસ્તી સમુદાયના ઈતિહાસમાં પહેલીવાર પંચાયતે હેવાલ માટે બેઠક બોલાવી હતી. ૧૮૧૧ની ૩૦મી ઓકટોબરે મોટલીબાઈનો જન્મ થયો હતો. ઓગણીસ બાળકોમાં ફકત તેઓજ જીવંત રહ્યા હતા. એમણે યુવાન વયે તેમના પિતરાઈ માણેકજી સાથે લગ્ન કર્યા હતા. પરંતુ ઉંમરના ૨૬માં વર્ષે જ તે વિધવા બન્યાં હતાં. તેમના બે […]