ડબ્લ્યુઝેડઓ ટ્રસ્ટ ફંડસ – સમુદાયની સેવાનું એક ઉદાહરણ

1991માં સ્થાપિત, વર્લ્ડ ઝોરાસ્ટ્રિયન ઓર્ગેનાઇઝેશન ટ્રસ્ટ(ડબ્લયુઝેડઓટી), તેમની સિસ્ટર ક્ધસર્ન્સ – ડબ્લયુઝેડઓ ટ્રસ્ટ ફંડસ ફોર વિમેન એન્ડ ચિલ્ડ્રન (1993) અને ડબ્લયુઝેડઓ ટ્રસ્ટ ફંડસ (1995) – આપણા ઝોરાસ્ટ્રિયન સમુદાયના વંચિત વર્ગને ટેકો, ઉત્થાન અને સશક્તિકરણ માટે અનુકરણીય સેવાઓ આપી રહી છે, તેમજ આપણી ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક રચનાના અસ્તિત્વ અને સંભાળ માટેના નિર્ણાયક કારણો લીધા છે. ટ્રસ્ટની રચના […]