બીપીપી હાઉસીંગ દાતાનું વચન, લાભાર્થીઓનું દૂરનું સ્વપ્ન

નવા બીપીપી બોર્ડે ઓક્ટોબર 2015માં કામ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. પ્રથમ સાડા ત્રણ વર્ષ સુધી, અમે એક અને બધાને ગર્વથી જાહેરાત કરી હતી કે, બીપીપી કોઈ મકાનો વેચી રહ્યું નથી અને ખાસ કરીને ગરીબ અને વંચિત સમુદાયના સભ્યોની આવાસની જરૂરિયાતો પૂરી કરી રહ્યું છે. જો કે, પ્રથમ દિવસથી જ, મારા સાથી ટ્રસટી, વિરાફ મહેતાએ ભારપૂર્વક […]