નવી આશાઓ લઈ આવ્યું નવું વર્ષ

નવું વર્ષ આખા વિશ્ર્વમાં જુદા જુદા દિવસોમાં ઉજવવામાં આવે છે, અને ભારતના જુદા જુદા પ્રદેશોમાં પણ નવું વર્ષ જુદા જુદા સમયે શરૂ થાય છે. પરંતુ અંગ્રેજી કેલેન્ડર મુજબ, જાન્યુઆરી 1લી એ નવા વર્ષની શરૂઆત માનવામાં આવે છે. 31 ડિસેમ્બરના રોજ એક વર્ષ પૂરૂં થતાં, નવું અંગ્રેજી કેલેન્ડર 1લી જાન્યુઆરીથી શરૂ થાય છે. તેથી, આ દિવસને […]

રૂમઝુમ કરતું આવ્યું નવું સાલ!

એમ તો સમગ્ર વિશ્ર્વમાં નવું વર્ષ અલગ અલગ દિવસોએ ઉજવવામાં આવે છે અને ભારતના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં પણ નવા વર્ષની શરૂઆત અલગ અલગ રીતે ઉજવાય છે. પરંતુ અંગ્રેજી કેલેન્ડર અનુસાર 1લી જાન્યુઆરીથી નવા વર્ષની શરૂઆત થાય છે કારણ કે 31મી ડિસેમ્બરે એક વર્ષનો અંત પછી 1 જાન્યુઆરીથી નવા અંગ્રેજી કેલેન્ડર વર્ષનો પ્રારંભ થાય છે. તેથી આ […]