ઝોરાસ્ટ્રિયન જીવન જીવવું

પારસીઓ વારંવાર એવું કહેતા સાંભળીએ છે કે તેઓને તેમના ધાર્મિક મૂળ પર ગર્વ છે. જો કે, શેરીમાં રહેતા સરેરાશ પારસીને જરથોસ્તી હોવાનો અર્થ શું છે તે પૂછવાનો પ્રયાસ કરો અને સંભવત તમે સારા વિચારો, સારા શબ્દો અને સારા કાર્યોનો અતિ-સરળ અને સ્ટીરિયોટાઇપ સંદેશ સાંભળી શકો છો. જો કે આ સિદ્ધાંતો વિશ્વાસના મુખ્ય સ્તંભો બનાવે છે, […]

જરથોસ્તીઓના રીતે જીવન જીવવાની રીત

વૈજ્ઞાનિકો આજે આપણને સલાહ આપે છે કે વરસાદના જંગલોનું રક્ષણ કરવું, પાણીને દૂષિત ન કરવું વગેરે પરંતુ જરથુસ્ત્રે હજારો વર્ષો પહેલા આપણને આ બધું શીખવ્યું હતું. હુમ્તા, હુખ્તા, હુવરશ્તા (સારા વિચારો, સારા શબ્દો અને સારા કાર્યો) આ ત્રણ શબ્દો હોવાછતાં જરથુસ્ત્ર ફકત એકજ શબ્દમાં આખો સારાંશ કહી જાય છે. ‘આશા’ જેના માટે વપરાય છે તે […]

જરથોસ્તીઓના રીતે જીવન જીવવાની રીત

આપણે નવા વર્ષ 2018માં નવેસરથી ધ્યેયો અને આશાઓ નવા સ્વપ્નો સાથે આપણી રીતે આગળ વધીએ છીએ, આપણું મૂળભૂત અસ્તિત્વ અને આપણી ઓળખ, આપણા મૂળિયાને ભૂલી ન જઈએ જે આપણું જરથોસ્તીપણાનું ગૌરવ છે. આપણા ધાર્મિક અને સામાજિક-સાંસ્કૃતિક વલણ મામૂલી છે, જ્યારે આપણે આપણા આદરણીય પ્રોફેટ જરથોસ્ત સાહેબ દ્વારા ઠરાવેલ માર્ગ પર ચાલીએ છીએ, ત્યારે આપણે ચોક્કસપણે […]