નવરોઝ મુબારક!

આપણે 2020ના નવરોઝ સપ્તાહને આવકારીએ છીએ, આપણેે પારસીઓ હજુ પણ ચોક્કસપણે ભારતના સૌથી રંગીન અને સૌથી ઝડપી તરીકે રેટ કરીએ છીએ. ઘટતો સમુદાય; આપણો સાંસ્કૃતિક વારસો, વંશીયતા, ગતિશીલતા – આ બધું જ ઝડપથી નિકટવર્તી જોખમમાં છે, આપણી સંખ્યા ધીમે ધીમે ઓછી થઈ રહી છે. તે દિવસોમાં જ્યારે નવરોઝની ઉજવણી કરવામાં આવતી હતી, ત્યારે ઈરાનીઓ એકરૂપ […]

Reflection Of Shah Jamsheed’s Persona In The Veda And Book Of Genesis

According to legend, it was the great Shah (King) Jamsheed of the pre-historic Peshdaad dynasty, who initiated the tradition of celebrating the spring festival of Navruz (New Day). This day marks a new beginning with celebration and contemplation for a better tomorrow for this world. Therefore, let us study the persona of Shah Jamsheed and reflect on […]