તમે જાણો છો?

ગુજરાતમાં વડોદરા રાજયમાં 18મી સદીના મધ્યમ ભાગમાં રેલગાડીનો આરંભ થયો. 1863ની સાલમાં ડભોઈ ખાતે પહેલ વહેલી રેલવે ચાલુ કરવામાં આવી. આ ગાડી પણ રેલના પાટા પર દોડતી. ડબ્બાની સંખ્યા થોડી જ હતી. ફકત બે કે ત્રણ જેટલી. પહેલા ડબ્બામાં મુસાફરો બેસતા અને બાકીના ડબ્બામાં માલસામાન જેવા કે કપાસની ગાંસડી વિગેરે ભરવામાં આવતી. આ રેલગાડી ખેંચવા માટે એન્જિનની જગ્યાએ બે શસકત બળદો જોડતા અને તેઓ આ ગાડીને ખેંચતા આ પુરાણી નેરો જેનેટ વર્ક હવે ધીમે ધીમે નષ્ટ થતું જાય છે બલકે નષ્ટ થયું છે.’

About પિરોશા તંબોલી

Leave a Reply

*