નવા વર્ષમાં કૃતજ્ઞતા!

એક નવા દેખાવ અને ઉંડાણ પૂર્વક કૃતજ્ઞતા સાથે નવા વર્ષમાં ચાલો વધુ એક સકારાત્મક પગલું ભરીએ.
છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોમાં વ્યક્તિગત રીતે જાગૃતિ આવી છે. આપણી પસંદગીઓ આપણા પર્યાવરણ પર શું અસર કરે છે તેનાથી અજાણ રહીને આપણે જીવવાનું ચાલુ રાખી શકતા નથી.
કુદરતી સંસાધનો એ આધારસ્તંભ છે જેના પર માનવજાતના ભવિષ્યનો આધાર રાખે છે. જેમ જંગલો અને પ્રાણી સામ્રાજ્ય એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે, તેમ આપણે પણ આપણા ગ્રહની ઇકોસિસ્ટમ સાથે જોડાયેલા છીએ.
એક ઇકોસિસ્ટમ જેમાં આપણે ભૌતિક રીતે એકબીજા સાથે જોડાયેલા છીએ ઉર્જા/કંપન સ્તરનું એક મજબૂત જોડાણ છે. આ પ્રાર્થનાની ઉપચાર શક્તિ, ઉર્જા આપણને જીવનના તમામ પડકારોમાંથી બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે.
કેટલીકવાર, આપણા હાથથી આપણે દીવો પ્રગટાવ્યે છીએ પરંતુ તે હાથને જ
વીંટાળીને આપણે દીવાને હોલવતા બચાવ્યે છીએ જે વધુ મહત્વનું છે. આમજ તમે બીજાની જ્યોતને બચાવવા માટે કેટલી વાર તમારા હાથ વીંટાળ્યા છે?
ચાલો આપણે આપણા પ્રકાશને એકસાથે મૂકીએ અને આપણી અગિયારી અને આતશબહેરામની મુલાકાત લઈએ અને ભક્તિમય ઉત્સાહ અને કૃતજ્ઞતા સાથે પ્રાર્થના કરીએ. આપણી પ્રાર્થનાઓમાં કુદરતની જોરદાર શક્તિઓ રહેલી છે. અને જેટલીવાર આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ તેટલીવાર તેમાં વધારો થાય છે તે ખુશીની જેમ ફેલાય છે! જેનાથી પ્રાપ્ત થાય છે સારું સ્વાસ્થ્ય.
અહીં એક ટૂંકી પ્રાર્થના છે જે તમે જાણો છો અને જેની કાળજી રાખો છો તેના સ્વાસ્થ્ય માટે તમે પ્રાર્થના કરી શકો છો અને તે તેના માટે છે, સૌથી મોટી ભેટ!

Prayer For Another
Khshnaothra Ahurahe Mazdao!
Ashem Vohu (3)
Fravarane Mazdeyasno Zarthushtrish vidaevo Ahuro takeasho (Geh).
Ashahe Vahishtahe sraeshtahe Airyamano isheye surahe mazddhatahe saokayao vanghuyao vourudoithrayao mazdadhatayao ahsaonyao, khshnaothra yasnaich vahmaicha khshnaothraich frasastayaiecha. Yatha Ahu Vairyo Zaota fra me mrute atha ratush ashatcit hacha fra ashava vidhvao mraotu.
Ashem Vahishtem sraeshtem ameshem spentem yazamaide, Airyamanem ishim yazamaide, Surem mazdadhatem yazamaide, saokam vanguhim vourudoithranam Mazdadhatanam ashaonim yazamaide.
“Yat yushcha framimatha ya mashya achista danto. Vakshente daevo – Zushta vangheush, sizdyamna manangho. Mazdao Ahurahya Khrateush nasyanto ashatcha” (7times)
Yatha Ahu Vairyo (2)
Yasnemcha vahmemcha aojascha zavarecha afrinami, ashahe vahishtahe sraeshtahe airayamano ishyehe surahe mazdadhatahe saokyao vanghuyao vauru – doithrayao mazdadhayao ashaonyao.
Ashem Vohu (1)
Ahmai Raescha, Hazangharem, Jasa me avanghahe Mazda, Kerfeh Mazda.
Ashem Vohu (1)

Leave a Reply

*