દોષ આપણાં તારાઓમાં નથી!

જરથોસ્તીઓની નજરે જ્યોતિષ વિદ્યા: પ્રચલિત જરથોસ્તીઓના ગ્રંથો સુચવે છે કે જ્યોતિષ વિદ્યા પ્રાચીન જરથોસ્તી અને તેમના પાદરી માગી દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી હતી. મુખ્યત્વે ઐતિહાસિક અને કાલ્પનિક સમયને માપવાની એક પધ્ધતિ તરીકે. તેઓએ જ્યોતિષ વિદ્યાનો ઉપયોગ ઈતિહાસમાં તારીખ ઘટનાઓના સાધન તરીકે ઉપયોગ કર્યો હતો. માગીઓએ ચક્રીય ઘટનાઓની આગાહી કરવા માટે જ્યોતિષવિદ્યાનો પણ ઉપયોગ કર્યો હતો. જેમ […]

The Fault Is Not In Our Stars!

As a subject of light conversation, astrology is at once interesting, fascinating, amusing and fun. But, when astrology becomes a subject governing day-to-day life, decision-making and relationships, it no longer remains funny or amusing! Astrology probably originated in Babylon or modern-day Iraq. Cuneiform tablets have been excavated depicting horoscope charts dating from the fifth Century […]

tarot, horoscope, moonsign

Jasvi’s Numero – Tarot Predictions

Parsi Times congratulates Dr. Jasvi on attaining her meritorious doctorate (Ph. D) in Tarot Research specialising in Karmavad and pioneering the design and interpretation of Jain Tarot, at the Zoroastrian College (Sanjan) under the able guidance of Dr. Meher Master Moos.   January (Lucky No. 8; Lucky Card: Strength): Progress and prosperity indicated this month. Clear […]

tarot, horoscope, moonsign

What’s Your Birthstone?

January Birthstone – GARNET: ‘Success Stone’: It rekindles passion, renews love and helps one to express emotions more easily. It also prevents fears of insecurity, helps success in business, is energizing, and helps imbibe leadership abilities. February Birthstone – AMETHYST: ‘Spiritual Stone’: Enhances intuition, inspiration, psychic abilities, clarity and insight, excellent for meditation, eases mental […]