પારસી ન્યુઝ

ડુંગરવાડીને શબવાહીનીનું દાન 12 મી ફેબ્રુઆરી, 2021 ના રોજ, પારસી અને ઈરાની જરથોસ્તીઓના શબનેે નિવાસસ્થાન / હોસ્પિટલોથી ડુંગરવાડી, મુંબઇ લઈ જવા માટે એક નવી શબવાહિની (ટાટા વિંગર બીએસવીઆઈ હાઈ રૂફ) દાનમાં આપવામાં આવી હતી. શબવાહિની મરહુમ શ્રી જમશેદ ખુરશેદ શેઠના (બોર્ડ ઓફ કોલગેટ પામોલિવ ઇન્ડિયા લિમિટેડના ભૂતપૂર્વ બિન-કાર્યકારી અને સ્વતંત્ર ડિરેકટર)ની પ્રેમાળ સ્મૃતિમાં દાન કરવામાં […]

From The Editor's Desk

From the Editors Desk

Connecting The Dots… Dear Readers, We’ve ‘March’ed into the month which marks a year since India declared her first lockdown (25 March, 2020), in our arduous battle against the deadly coronavirus pandemic. But this month also marks two other special occasions – while one is celebrated worldwide as International Women’s Day (IWD) on 8th March; […]

Happy Woman’s Day!

. Ah yes! Every year March 8th is celebrated as International Woman’s Day, solely dedicated to the more or less 3.82 billion women that make up the population of the world, according to a 2019 census. By the number itself, a celebration is certainly in order, keeping in mind how female infanticides prevailed rampantly across […]