મિથ્રા, મંથરા અને યસ્ના દ્વારા આપણી પ્રાર્થનાઓની સમજૂતી, અરજી અને તેની અસર

સમજૂતી: સંદેશાવ્યવહાર એટલે વાત કરવી અને સાંભળવી, જ્યારે પ્રાર્થના એ ભગવાન અને ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક માણસો સાથેની વાતચીત છે. જ્યારે કોઈ સમુદાય પ્રાર્થનામાં ભેગા થાય છે, ત્યારે તેને હમ-બંદગી કહેવામાં આવે છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પ્રાર્થનાનું પઠન કરે છે, ત્યારે તે એક વ્યક્તિના કંપનની તીવ્રતા સાથે પડઘો પાડે છે. પરંતુ, જ્યારે બે લોકો એકસાથે પ્રાર્થના કરે […]

June Offerings At NCPA

Quasar Thakore Padamsee presents Lungs, an intensely intimate, intricate and funny play about imperfect love in an imperfect world. Written by critically acclaimed British playwright Duncan Macmillan, this play is about a couple who contemplates about having a child in a world that seems doomed to implode because of overpopulation and climate change. A profound topic laced with […]

Caption This – 4th June

Calling all our readers to caption this picture! Winning Caption and Winner’s Name Will Be Published Next Week. Send in your captions at editor@parsi-times.com by 8th June 2022. WINNER: Giraffe: We teach humans to stand tall, even if they have to stand alone. Zebras: We remind humans every living being has a bright and a […]

Adieu BPP

Of the five sitting trustees of the Bombay Parsi Punchayet (BPP), I was the only trustee who decided not to recontest, despite being eligible for one final term of office at BPP for five years. It is a decision that I do not regret. Almost thirty-five years ago my mentor, Late Russi M Lala (well-known […]

tarot, horoscope, moonsign

Numero Tarot By Dr. Jasvi

January (Lucky No. 2; Lucky Card: High Priestess): This is the time for you to consciously let go of those negative feelings. Don’t feel like you’ve been neglected. Financial stability will be there. You need to put in effort to break out of any confusions. February (Lucky No. 10; Lucky Card: Wheel of Fortune): This […]

Ba Humata Presents Global Webinar: ‘Zarthushti Thy Name Is Charity’

On 5th June, 2022, the Ba Humata (Good Thoughts) Webinar series presents its eighteenth monthly global Webinar themed, ‘Zarthushti Thy Name Is Charity’, covering the Ahunavar and related prayers, honouring Asho Zarathushtra. The Webinar will feature Er. Khushroo Master (New Zealand); Er. Jehan Dastoor (Singapore /Canada); Kimiya Shahzadi (Australia, Iran, USA) and Katayun Kapadia (USA); alongside […]