અરદીબહેસ્ત યસ્તની હીલીંગ પાવર

અરદીબહેસ્ત યસ્ત ઉપચાર શક્તિઓ મૂલ્યની બહાર છે. પરંતુ આખી યસ્તની પ્રાર્થના કરવાની શિસ્ત આપણા બધામાં નથી. તેથી, ‘અરદીબહેસ્ત યસ્તની નિરંગ’નો ઉપયોગ અને શક્તિ તે છે જે આપણે બધા જ આજે વિશ્ર્વને સાજા કરવા માટે પ્રાર્થના કરી શકીએ છીએ, જેને તાત્કાલિક ઉપચારની ખૂબ જ જરૂર છે.
અસંખ્ય લોકોએ આ નીરંગની ચમત્કારિક શક્તિનો અને સમયનો અનુભવ કર્યો છે. આ અનુભવોએ જ આ ખૂબ જ મુશ્કેલીમાં પડેલા સમયમાં આપણા સમુદાયના સભ્યો અને ખાસ કરીને આપણા યુવાનોના હિત માટે ‘અરદીબહેસ્ત યસ્તની નિરંગ’ ની શક્તિ શેર કરવા માટે મને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે.
આપણામાંના ઘણાને ‘મમ્બો-જમ્બો’ તરીકે ઓછો અંદાજ છે, ફક્ત એટલા માટે કે આપણે તેના ભાષાંતરોને સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો નથી, જ્યારે સંપૂર્ણ એકાગ્રતા સાથે પાઠ કરવામાં આવે ત્યારે તે ખૂબ શક્તિશાળી અને અસરકારક છે. જો તમે અનુવાદની શોધ કર્યા વિના ફક્ત આ શક્તિશાળી પ્રાર્થનાઓ વાંચો છો, તો તમારૂં જીવન વધુ સારું બદલાશે. અહીં આપણા મંત્રો બાશેઝિઓ બનવાની તક છે – જે પ્રાર્થના દ્વારા રૂઝ આવે છે!
– ડેઝી પી. નવદાર

Leave a Reply

*