હસો મારી સાથે

બાથરૂમમાં હજી તો ન્હાવા માટે અંદર જાઉ એ પહેલા.. ટીવી પર સમાચાર જોયા ઠંડી ને કારણે 3ના મૃત્યુ પાછા કપડાં પહેરી લીધા જીવતા હશું તો ઉનાળામાં પણ નાહી લેશું..
**
અત્યારના છોકરાઓનેે ઓછા માકર્સ આવે તો આત્મહત્યા કરી લે છે અને એક અમે હતા અમારા માર્કસ જોઈને ટીચર્સ આત્મહત્યા કરવાનું વિચારી લેતા આ રખડેલને આટલા આવ્યા કયાંથી?
**
પત્નીનો તાવ માપવા ડોકટરે મોંમાં થરમોમીટર મુક્યું અને મો બંધ રાખવા કહ્યું, ઘડીવાર સુધી પત્નીને ખામોશ બેઠેલી જોઈ એટલે પેલા ભોળા પતિએ ડોકટરને હળવેકથી પુછયું આ ડાંડી કેટલાની આવે?

– હોશંગ શેઠના

Leave a Reply

*