નવરોઝ મુબારક

નવરોઝના સપેરમાં દિવસે બામદાદમાં ગુસ્તાન પોતાની બાલ્કનીમાં ઉભો રહીને પાક દાદાર અહુરમઝદના શુક્રાના કરતો હતો. એટલામાં જરૂ એક ટ્રેમાં બે કપ ચાહ લઈને આવે છે અને બન્ને જણ એકબીજાને ભેટીને નવરોઝ મુબારક કરેચ. ગુસ્તાદ જરૂને પૂછે છે કે સોલી અને શિરીન ઉઠયા કે? એ લોકોને અને બચ્ચાંઓને આપણને તૈયાર થઈને વહેલુ આતશ બહેરામ પગે લાગવા […]

From The Editor's Desk

From the Editors Desk

Jamshedi Navroz Mubarak! Dear Readers, As we ready ourselves to welcome the auspicious Jamshedi Navroz on the 20th and 21st of March, we cannot help but feel a sense of respite and redemption, when we look back at 2021… when the deadly coronavirus wasn’t yet done extracting its pound of flesh from humanity. We heave […]